//-->    
E-Posta

FENERBAHÇE DÜNYASI

FENERBAHÇE DÜNYASI

Dernek kuruluşları için Yönerge

Dernek kuruluşları için Yönerge

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
YURTİÇİ VE YURTDIŞI  TARAFTAR DERNEKLERİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN YÖNERGE

1-GİRİŞ

Bu Yönerge yurtiçi ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak Fenerbahçe Taraftar Derneklerinin ,Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ile olan ilişkilerinii düzenler.Yönergede Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği bundan sonra KULÜP,Fenerbahçe Dernekleri ise DERNEK olarak anılacaktır.

2-DERNEKLERİN KURULUŞU

2.1-YURTİÇİ DERNEKLER

2.1.1-TC sınırları içinde yaşayan ve yürürlükteki 'Dernekler Kanununa' göre dernek kurmalarında bir sakınca olmayan özel kişiler DERNEK kurabilirler.

2.1.2-Fenerbahçe adını kullanarakDERNEK kurmak isteyen kişler ,yasal işlemlere başlamadan önce,bir dilekçe ile KULÜP Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadırlar.Dilekçe ekinde;

a-Kurucu üyelerin adları,adresleri,çalışma konuları,kısa özgeçmişleri,herbiri için o bölgenin cumhuryet savcılığından alınmış savcılık belgeleri,birer adet resimleri ,varsa; komşu kentte faaliyet gösteren DERNEĞİN yönetim kurulunun öneri mektubu,.

b-Hazırladıkları DERNEK tüzük taslağı,

c-Kurulacak DERNEĞİN yaşamasını sağlayacak sağlam gelir kaynaklarının olduğunu belirten bilgi ,varsa;belge.,

ç-Faaliyet gösterecekleri DERNEK lokalinin fotoğrafları,

d-Üyesi oldukları (varsa)öteki derneklerin ad ve adresleri bulunmalıdır.

KULÜP,kurulacak DERNEKLERE tüzük örneği gönderir.DERNEKLER bu tüzüğü kendi tüzükleri olarak Kabul edeceklerdir,Yurt dışı DERNEKLERİN tüzüklerinde ise ;bulundukları ülkelerin yasaları izin verse bile ,KULÜBÜN zararına yolaçacak  olacak şekilde yorumlanacak  maddeler bulunmayacaktır.

2.1.3-DERNEK kurulacak kentin ,kent nüfusunun son nüfus sayımında en az 50 bin kişi olması zorunludur.

2.1.4-İlke olarak aynı kentte birden fazla DERNEK kurulamaz.Birden fazla derneğin kurulmasına sadece KULÜBÜN Yönetim Kurulu ,aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde karar verir.

a-Kurulan ilk DERNEK,gereken etkinlikleri gerçekleştiremezse,

b-Kentin nüfusu birden fazla DERNEĞİ yaşatabilecek büyüklükte ve ekonomik güçteyse,

c-İlk DERNEK etkin değilse,

d-Kentte bulunan DERNEK için kapatma kararı alınmış ama yasal süreç henüz  tamamlanmamışsa.

2.1.5-DERNEK kurma başvurularını KULÜP,başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde olumlu yada olumsuz cevaplayacaktır.Olumsuz yanıt alan kurucular kendilerine bildirilen eksiklikleri 6 ay içinde tamamladıklarında KULÜP bu başvuruları yeniden değerlendirecektir.
2.1.6 DERNEK lokalleri,zaman içinde aşağıda belirlenen  standartlara uygun olarak yeniden düzenlenecektir.

a-Her DERNEK lokalinde ayrı bir yönetim odasi ve toplantı odası bulunucaktır.Bu odaların giriş ve çıkışlarının DERNEK lokalinin giriş ve çıkışlarından  ayrı olması gereklidir.Hatta olanak varsa yönetim odası ve toplantı odasının ,dernek lokalinden ayrı bir yerde olması tercih edilmelidir.

b-Her lokalde/yönetim odasında bir bilgisayar bulunmalıdır.

c-DERNEĞİN KULÜPLE ilişkilerini daha sağlıklı sürdürebilmesi için,sadece DERNEĞİN kullanımında olan bir telefon,fax ve e-mail adresi bulunacaktır.Adreste,faxta ve telefon numaralarındaki değişiiklikler en geç bir hafta içinde KULÜBE bildirilecektir.

d-Her DERNEKTE KULÜPLe ilişkilerii yürütecek bir sekreter ya da bu görevi üstlenecek bir görevli bulunacaktır.

e-DERNEK lokalleri en az 100 m2 olacaktır.

f-DERNEK lokallerinde, standardı KULÜP tarafından belirlenecek bir Fenerium köşesi bulunacaktır.Bu köşede satılıcak Fenerium ürünlerenin satış koşullarının belirlenmesinde,KULÜP, Fenerium ve DERNEKLER arasında ,gerekirse aracılık yapacaktır.

g-DERNEKLER,KULÜP tarafından yeni bir logo belirleninceye kadar ,şimdiki logolarını kullanmaya devam edeceklerdir.Yeni logo belirlenip,KULÜP tarafından DERNEKLERE bir yazı ile bildirildikten sonra DERNEKLER,3 ay içinde bu yeni logoyu kullanmaya başlayacaklardır.

h-Lokaller,DERNEKLERİN tüzüklerinde belirtiilen amaçların dışında kullanılamaz.Bu tür kullanımı belirlenen DERNEKLER önce uyarılır,uyarı dikkate alınmadığında,bu yönergeniin 4. maddesi işletilir.

2.1.7 Kuruluşu KULÜP tarafından onaylanan ve faaliyete başlayan DERNEĞİN ,KULÜBE üyelik koşullarına sahip üyelerinin ,DERNEĞİN kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içinde KULÜBE üye olmak için başvurmaları halinde,KULÜP üyelik giriş ödentileri için taksitlendirme yapacaktır. Taksit miktarı KULÜP yönetim Kurulunca belirlenecektir.Ayrıca,bu yönerge yürürlüğe girmeden önce  faaliyette bulunan DERNEKLERİN KULÜBE üye olmayan üyeleri de bu süre içinde  aynı koşullardan yararlanabilirler


2-YURTDIŞI DERNEKLERİ

Yurtdışında kurulacak DERNEKLERİN kuruluş koşulları,Yurtiçi DERNEKLERİN kuruluş koşullarından sadece bir noktada farklılık gösterir.Diğer bütün koşullar bu DERNEKLERİN kuruluş koşulu için de geçerldir.Yurt dışı DERNEKLERE,sadece bu yönergenin 2.1.1 sayılı maddesi uygulanmaz.

3.DERNEKLERİN FAALİYET ALANLARI

3.1 SPORTİF FAALİYETLER

DERNEKLER yörenin  sportif faaliyetlerine ,KULÜBÜN önderlğinde katkıda bulunurlar.

KULÜPTEN olur almış ve yasal işlemleriini tamamlayarak ,tüzel kişiliğe kavuşmuş DERNEKLERİN ,yaşamlarını sürdürmek için gelir getirici faaliyetlerinin yanısıra ,bulunduğu bölgenin toplumsal,kültürel ve sportif yaşamlarına katkıda bulunarak,tüm yurtta ve dünyada FENERBAHÇE sevgisni aşılamaları ana görevleridir.

3.1.1 SPORTİF FAALİYETLER

3.1.1.1DERNEKLER bulundukları kentin sportif yaşamlarına düzenledikleri etkinliklerle katkıda bulunurlar.Bu etkinliklere KULÜP gerektiğinde destek olur.

3.1.1.2 DERNEKLER,bulundukları kentlerde KULÜBÜN altyapısında yarışabilecek düzeydeki sporcuları belirler,bu sporcuları KULÜBE kazandırmak için,KULÜPLE ortak çalışma yapar.

3.1.1.3 DERNEKLER ,KULÜBÜN denetim ve gözetiminde spor okulları kurarlar ve bu okullarda KULÜP için geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkıda bulunurlar.Bu faaliyetlerden elde ettikleri geliirlerin bir bölümünü ,belirlenecek kurallar çerçevesinde KULÜP ile paylaşırlar.

3.1.1.4 DERNEKLER yılın belli bölümlerinde ,bölgelerindeki gençlere KULÜP sevgisini aşılamak ,yeni sporcuları kazandırmak amacıyla  tek başlarına ya da ortaklaşa olarak spor organzasyonları yapar,turnuvalar düzenlerler

3.1.1.5 DERNEKLER,bulundukları kente/yöreye herhangi bir nedenle gelecek olan KULÜBÜN amatör şube sporcularının karşılanması ,ağırlanması  vb.hususlarda ilgili şubeden kendilerine bir talep geldiğinde;herhangi bir organizasyona girmeden doğrudan KULÜPLE temasa geçip,bilgilendirdikten sonra KULÜPTEN gelecek talmat doğrultusunda harekete geçeceklerdir.KULÜBÜN .bilgisi dışında herhangi bir organizasyon yapmayacaklardır.
.
3.1.2 TOPLUMSAL FAALİYETLER

3.1.2.1 DERNEKLER bulunduklurı toplumun bir parçasıdırlar.Bu nedenle toplumu ilgilendirecek konularda KULÜBÜN çıkarlarına hizmet edebilecek her konuda topluma önderliik etmek durumundadırlar.

3.1.2.2 DERNEKLER Ulusal ve yerel günlerde ,hem KULÜBÜ hem kendilerin en iy şekilde temsil edecek girişimlerde bulunacaklardır.Ulusal ve yerel kutlamalara (çelenk ,temsilci göndererek) katılacaklardır.KULÜBÜN VE DERNEĞİN çıkarlarına hizmet edecek ve kendilerinin dışında hazırlanmış organizasyonlara destek olacak ya da bizzat katılacaklardır.(Eğitime katkı kampanyaları,toplu nikah,toplu sünnet şölenleri)

3.1.3 KÜLTÜREL FAALİYETLER

3.1.3.1 DERNEKLER  bulundukları yörede KULÜBÜN bir temsilcisi olarak,yörenin kültürel faalyetlerinin içinde yer almalıdırlar.Bu yer alma ,ya doğrudan organzasyonlar yapmak,ya da yapılmış bir organizasyona destek vermek şeklinde olabilir.Bu organizasyonlar,yerel festivaller,tiyatro ve sinema günleri,sergiler,halksanatları ve oyunları gösterileri v.b olabilir.Bu temsil görevini yerine getirirken KULÜBÜN çıkarlarını göz önünde tumak zorundadırlar.

4.DERNEKLERİN  FAALİYETLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ.

DERNEKler aşağıdaki koşullar gerçekleştiğinde faaliyetlerine sonverilir.
4.1 KULÜBÜN ,tüzükte belirlenen  faaliyetlerini engellemeye kalkıştıklarında,
4.2Kendlerinden beklenen faaliyetleri yerine getiremedikleri takdirde,
4.3Dernekler yasasına muhalefet ettiklerinde,
4.4 KULÜBÜN ad ve şöhretine zarar verecek faaliiyetlerde bulunduklarında,
4.5 DERNEKTE sorumlu yönetici olup KULÜBE zarar verici faaliyetleri  saptanan ya da yüz kızartıcı suç işleyen üyelerinin DERNEK üyelikleriine son vermedikleri zaman,
DERNEKLER kapatılır.
4.6 Kapatılma talebi, gerekçeleri ile birlikte KULÜPten bir yazı ile derneğe bildirilir ve DERNEĞİN kendini kapatması istenir.DERNEK ,KULÜBÜN bu istemine karşı gelir,faaliyetini sürdürmeye devam ederse;KULÜP tüm yasal hakları saklı kalmak koşulu ile ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur.

5.YÜRÜTME

Bu yönerge, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kuruluncu onaylandıktan sonra, yönetim kurulu üyesi ve derneklerden sorumlu asbaşkan tarafından yürütülür,Asbaşkan , yürütme görevini ,başkanı bulunduğu 'Dernekler Çalışma Grubu aracılığı ile yerine getirir, genel sekreter ile yakın çalışma içinde bulunur..DERNEKLERLE KULÜP arasındakı tüm ilişkileri doğrudan Dernekler Çalışma Grubu düzenler.Yapılan çalışmaları,gerçekleştirilen etkinlikleri bir rapor halinde belirli aralıklarla yönetim kuruluna sunar.

Yukarı

ETİKETLER:Fenerbahçe|Fenerbahçe Dünyası|FBD|Fenerdunyasi|Fenerbahçe Haber

BU SİTE 1024.768,32 BİT İEXPLORER 7 TARAYICISINA OPTİMİZE EDİLMİŞTİR


S TAKIM O P Av
1 Sivasspor 19 41 20
2 Trabzonspor 19 41 13
3 Galatasaray 20 37 18
4 Fenerbahçe 20 37 18
5 Beşiktaş 19 35 11


  

20 Şubat 2009 Cuma
Bayan Basketbol Euroleague Maçı
Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg
Caferağa S.S. / 19.30
Yayın: FBTV

Teknosa Erkekler Basketbol 8 Final Maçı
Fenerbahçe Ülker - Türk Telekom
İzmir Halkapınar Spor Salonu / 20.30
Yayın: NTVSpor

21 Şubat 2009 Cumartesi
Turkcell Süper Lig 21. Hafta
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Ankara 19 Mayıs Stadı / 19.00

Bayanlar Voleybol Ligi
Fenerbahçe Acıbadem - Eczacıbaşı Zentiva
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 17.00

22 Şubat 2009 Pazar
Erkek Voleybol Ligi
Halk Bank - Fenerbahçe
Selim Sırrı Tarcan / 17.30

23 Şubat 2009 Pazartesi
Bayan Basketbol Ligi
Samsun Basketbol - Fenerbahçe
Samsun Yaşar Doğu S.S. / 16.30

24 Şubat 2009 Salı
Bayanlar Voleybol Türkiye Kupası Final İlk Maçı
Fenerbahçe Acıbadem - Eczacıbaşı Zentiva
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 17.30

25 Şubat 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
Fenerbahçe Ülker - Cibona
Abdi İpekçi S.S / 20.15
Yayın: Spormax

28 Şubat Cumartesi
Turkcell Süper Lig 22. Hafta
Fenerbahçe-Sivasspor
Fenerbahçe Ş.S.S. / 19.00

Bayanlar Voleybol Ligi
İller Bankası - Fenerbahçe Acıbadem
Selim Sırrı Tarcan S.S. / 14.30

Erkekler Voleybol Ligi
Fenerbahçe - Arkasspor
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 20.00

4 Mart 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
CSKA Moskow - Fenerbahçe Ülker
Universal Sports Hall CSKA / 19.15
Yayın: Spormax

Fortis Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçı
Fenerbahçe - Sivasspor
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı / 20.00

7 Mart 2009 Cumartesi
Bayanlar Voleybol Ligi
Fenerbahçe Acıbadem - Karşıyaka DYO
Burhan Felek 50. Yıl / 13.00

8 Mart 2009 Pazar
Turkcell Süper Lig 23. Hafta
Kayserispor-Fenerbahçe
Saat 19.00 (Stat daha sonra belirlenecek)

Erkekler Voleybol Ligi
Tokat Belediyesi Plevne - Fenerbahçe
Tokat Hüseyin Akbaş / 18.00

11 Mart 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
Fenerbahçe Ülker - Montepaschi Siena
Abdi İpekçi S.S / 21.00
Yayın: Spormax

13 Mart Cuma
Turkcell Süper Lig 24. Hafta

Fenerbahçe-Kocaelispor
Fenerbahçe Ş.S.S. / 20.00


            

Fenerbahçe
Tv Resmi Sitesi İçin Buraya Tıklayınız...

 


» 55 Yıl Sonra O'nu Hatırlamak
» Bu Sene Basketbol Zamanı
» Uyanma Vakti
» Bayan Basketbolda Sezon Öncesi
» Seni Çok Özledik Mehmetçik...

SİZCE DANİEL GÜİZE FENERBAHÇE'DE NASIL?
İyi
İdeare eder
Kötü
Gelişmeli


Sayfana Anket Eklesene         fenerbahcesampiyon.jpg


KAFANIZI DAĞATIN
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi
Ezeli rekabet devam ediyor, Galatasaray Fenerbahçe derbisi başlıyor

                           
                                     
 
                           
                                     
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol