//-->    
E-Posta

FENERBAHÇE DÜNYASI

FENERBAHÇE DÜNYASI

Örnek Dernek Tüzüğü (BÖLÜM1)

Örnek Dernek Tüzüğü (BÖLÜM1)


...................................... DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – 1 
GENEL HÜKÜMLER
MADDE  1  –  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
 
Derneğin adı "...........................................FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ" dir. Merkezi ..................'dadır. Bu tüzükte sadece "DERNEK" olarak anılacaktır.
MADDE  2  -  DERNEĞİN AMBLEMİ
Fenerbahçe Spor Kulübünün; kendi ismini taşıyan Dernekleri için onayladığı amblem şekli kullanılacaktır. 
MADDE  3  -  DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
 Derneğin amacı, Fenerbahçe Spor Kulübü' ne gönül veren taraftarları ve sporseverleri bir çatı altında toplamak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Kulübe üye olmalarını sağlamak, Kulübe mümkün olan her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve bu amaçlara uygun olarak çalışmaktır.
Dernek amacını geliştirmek için;
1. Taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir sahibi olduğu veya kiraladığı taşınmazları işletebilir ve spor tesisi yaptırabilir.
2.Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili yayın organı çıkarabilir, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar, yemekli geceler, kokteyller ve diğer gösteriler düzenleyebilir.
3.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temini amacıyla Fenerbahçe ismini taşıyacak şekilde vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir.
4.Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirleyebilir.
5.Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu ve diğer mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır, toplar; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
6. Amaç hizmet ve konularını gerçekleştirmek için lokal, sosyal tesis ve spor tesisleri açabilir. Mevzuatın  spor, kültür ve eğitim derneklerine izin verdiği diğer gerekli çalışmaları yapabilir. 
MADDE  4  -  DERNEĞİN KURUCULARI
 
............................................. ....................Derneği ............ ...yılında .............................., ..............................., .................................., ..................................., ............................., .................................., .................................. tarafından kurulmuştur.                                     
 
MADDE  5 – SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
Dernek spor, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bir kuruluştur. Siyasetle uğraşmaz. Ancak amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm sivil toplum örgütleri özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliği yapabilir, sosyal faaliyet düzenleyebilir.  Fenerbahçe Spor Kulübünün şerefli geçmişine ve onuruna gölge düşürecek hiçbir faaliyette bulunamaz. 
MADDE  6  -  ÜYELİK ŞARTLARI
 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Fenerbahçelilik ruh ve sevgisine sahip herkes dernek üyesi olabilir. Ancak;
1. Fena şöhret sahibi olanlar,
2. Yüz kızartıcı suçlardan biri ile mahkum olanlar,
3. Türkiye'de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,
4. Nev'i, niteliği ve kapsamı itibariyle derneğin faaliyet alanı içinde bulunan başka bir spor kulübünün ve derneğinin üyeleri,
5. Diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, derneğe üye olamazlar.
MADDE  7  -  ÜYELİK İÇİN MÜRACAAT
 Derneğe üye olmak isteyen, müracaat formunu doldurarak bizzat derneğe başvurur. Tamamlanan üye talep dosyası Sekreterliğe teslim edilir.
MADDE  8  -  ÜYELİK TALEBİNİN İNCELENMESİ
  Üyelik talep dosyası tamamlanınca, üyelik talebi Genel Sekreterlikçe 15 gün süre ile askıya çıkarılır. Her üye, talepte bulunan kimsenin üyelik talebine karşı bir dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazın kimin tarafından yapıldığı ve mahiyeti gizli tutulur. Askı süresi tamamlanınca dosya, idari ve mali işlerden sorumlu As Başkan, Sekreter ve Sekreter Yardımcısı tarafından incelenir ve üyeliğe kabule uygun olduğu veya olmadığı şeklindeki görüşünü Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu müracaat eden kimsenin üyeliğe kabulü veya talebin reddi hakkındaki kararını en geç 30 gün içinde verir. Sonucu yazılı olarak müracaat sahibine duyurur.
MADDE  9  -  ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
  Üyelik talebi kabul edilen kimseye, Derneğe giriş aidatını ve o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi gerektiği bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmaz ise, üyelik talebinin kabulü kendiliğinden kalkar. Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin dosyası Sekreterliğe gönderilir ve üye kayıt defterine işlenir. Üye kayıt defterine işlenen kişi üyeliğe kabul tarihinden itibaren Dernek üyesi sıfatını kazanır. Ayrıca, Derneğe yardım ve hizmet edenlerden uygun görülenlere Yönetim Kurulunun oy birliği ile karar alması halinde giriş aidatı alınmaksızın derneğe üyelikleri sağlanır.
MADDE  10  -  GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT
  Genel kurul, her yıl yapılacak olan olağan toplantısında Derneğe giriş aidatını ve yıllık aidatı belirler.
Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere Derneğe ilk girişte her üyeden ........................................ TL. alınacaktır.
Yıllık Aidat: .................................TL'dir. Her üye en geç Genel Kurul' dan bir ay öncesine kadar aidatının tamamını yatırmak zorundadır.
MADDE  11  -  ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanır.
Her üye;
 a. Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekle,
  b. Derneğin sportif, sosyal ve eğitsel bütün faaliyet alanlarında, amacının gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,
  c. Yükümlülük ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle,
  d. Tüzük ve yönetmenlik hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür.

MADDE   12  -  ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
Dernek üyeliği, dernekten ayrılma ve çıkarılma halinde sona erer.
A. Üyelikten çıkma: Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek ne varsa     borcunu ödedikten sonra üyelikten çıkabilir.
B. Üyelikten çıkarılma:
a. Tüzüğün 6.maddesine göre üyelik hakkını kaybedenler,
b. Tüzüğün hükümlerine göre Dernekten ihracı gerektiren bir fiili işleyenler,
c. Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokanlar,
d. Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve mazeretsiz olarak yazılı ihtarla verilen süre içerisinde ödemeyenler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Haysiyet Divanının kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan üyenin, kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan ihracın kaldırılmasını talep etmek hakkı vardır. Bu talep, yapılacak ilk  Genel Kurula sunulur. Genel Kurulda, haysiyet divanı tarafından verilen ihraç kararının kaldırılması halinde, dosya yeniden görüşülmek üzere haysiyet divanına sevk edilir. Dosyanın Genel Kurula ikinci defa gelmesi halinde alınacak karar kesindir.  Dernekten çıkarılan kimsenin üye kaydı silinir ve hiçbir şekilde tekrar üye olamaz. Dernekten çıkarılan üyeye aidatları iade olunmaz.
BÖLÜM-3
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 13-FENERBAHÇELİ …………………. DERNEĞİNİN ORGANLARI
A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Denetim Kurulu
D. Haysiyet Divanı
E. Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurulu,
Olmak üzere beş Kuruldan ibarettir.
MADDE-14 GENEL KURUL
Genel Kurul, dernek üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul toplantılarına,
a. Ne sebeple olursa olsun Derneğe borcu olan,
b. Yönetim Kurulunun müsaadesiyle başka bir kulüp veya Dernekte görev almış hizmet kabul etmiş olan üyeler katılamazlar.
MADDE  15  -  GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Aşağıda yazılan hususları müzakere eder ve karara bağlar.
a. Dernek organlarının seçilmesi,
b. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi,
c. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f. Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer Kurullara yetki verilmesi,
g. Kurul ve Komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,
h. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
ı. Derneğin fesh edilmesi
i. Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE-16 GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul,
a. Her yıl ........................ ayında olağan toplanır.
Olağan Genel Kurul toplantılarında Derneğin mali, idari ve sportif faaliyetleriyle ile ilgili konuların müzakeresi her yıl, Dernek organlarının seçimi iki yılda bir yapılır.
b. Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden 1/5'nin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği Genel Sekreterlik tarafından incelenir. Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE  17  -  ÇAĞRI USULÜ
Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri belirtilerek üyelerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı ile birlikte üyelere Genel Kurula giriş kartı gönderilir. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, mahallinin en büyük mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Toplantı herhangi bir sebepten dolayı geri bırakılır ise, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya Tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve mahallinin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, Genel Sekreterlik tarafından tespit edilerek Yönetim Kuruluna bildirilir.
MADDE  18  -  TOPLANTI YERİ
Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
MADDE  19  -  TOPLANTI YETER SAYISI
Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır .
İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya  katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
MADDE  20  -  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Genel Kurul toplantıları, üyelere ve mahallinin en büyük mülki idare amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, giriş kartlarını göstererek ve Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Başkan ile bir Başkan Vekili ve iki Katip üye seçilir..
Toplantı Yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Katip üyeler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalarlar. Başkanlık Divanınca Genel Kurul görüşmeleri imkanlar nispetinde yazılı, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra, Genel Kurulca  aksine karar verilmemiş ise kurulların raporu okunur. Kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sürelerini değiştirebilirler. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından konuşma süresinin kısıtlanması veya müzakerenin yeterliliği yazılı olarak talep edilebilir. Konuşma süresi beş dakikadan az olamaz. Kurul ve Komisyon sözcülerinin konuşmaları kısıtlanamaz.
Müzakerenin yeterliliği teklifi, gündem maddesi üzerinde beş üye konuşmadan yapılamaz. Tekliften önce söz almış üyelerin konuşma hakları saklıdır. Yeterlilik teklifi bir lehte, bir aleyhte konuşmalardan sonra oya sunulur. Toplantı sonucunda bütün tutanak ve belgeler, kaydedilmişse kasetler, Yönetim Kuruluna teslim edilir
MADDE  21  -  GÜNDEM
Genel Kurul toplantılarında yalnız, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE  22  -  KARAR YETER SAYISI
Tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, Genel Kurulda oylamaya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıyla karar verilir.
MADDE  23  -  OY KULLANMA
Genel Kurul toplantılarında, başkanlık divanı, kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi gizli oyla yapılır. Aksine karar verilmedikçe kararlar açık oyla alınır.
MADDE  24  -  OY VERME
Gündeminde seçim maddesi bulunan genel kurulda oy verme işlemi için bir süre konulur. Konulan süre içerisinde sandık başına gelmiş olanlar tespit edilerek oylarını kullanırlar. Oy kullanacak üyeler, resmi hüviyetini ve Genel Kurula giriş kartını sandık kuruluna verir, Dernek mührü ile mühürlenmiş Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış zarfı alarak kapalı hücrelerde oy pusulasını zarfa koyarak kapatır, sandık kurulu önünde sandığa atar, Giriş Kartları  da sandığa atılır. Oy kullanan üye adının yazılı olduğu listeyi imzalayarak hüviyetini geri alır. Matbu ya da elle yazılmış oy pusulaları kullanılabilir. Üstü çizilmiş isimler geçersizdir. Matbu oy pusulalarında çizilen isimler üzerine süresinde aday olmuş başka isimler yazılabilir. Yeter sayıda oy zarfı Genel Sekreter tarafından imza karşılığı sandık kurulu başkanına teslim edilir. Oy zarfları oy adetinden fazla kullanılmış ise bu durum sebebi belirtilerek bir tutanakla tespit edilir. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
MADDE  25  -  OYLARIN TASNİF VE SAYIMI
Oy verme sona erdikten sonra Sandık Kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar sıra ile açılarak sayım yapılır. Zarf adeti, giriş kartı adetinden veya oy kullanan üye adetinden fazla çıktığı taktirde fazla sayıda çıkan sayıda zarf açılmadan iptal edilir.  Seçime giren aday sayısının birden fazla olup eşit sayıda oy almaları halinde ise aynı genel kurulda seçim yeniden yapılır. Sayım sonucu, Sandık Kurulu tarafından tutanağa geçirilir ve oy pusulaları ayrı ayrı zarflar içinde bir torbaya konularak mühürlenir, Divan Başkanına teslim edilir. Seçim sonuçları, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından derhal açıklanır ve bir yazıyla yeni seçilen Yönetim Kuruluna ve diğer seçilenlere bildirilir.
Sayım ve seçim sonucuna itiraz halinde bütün sandık kurulunun iştiraki ile yeniden sayım yapılır. Bu sonuç kesindir. Seçim sonuçlarına, seçimi takip eden günün mesai saati bitimine kadar itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Kurul Başkanlık Divanına yapılır. Oy verme yerinin, oy kullanmanın ve sayımın düzeni ve seçimle ilgili işlemler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.
MADDE  26  -  SANDIK KURULLARI
 Genel Kurul Başkanlığını aynı zamanda Sandık Kurulu Başkanlığını da yapar. Sandık Kurulu üyeleri ise asgari üç kişi olmak üzere seçimlerden önce Genel Kurul tarafından seçilir.
MADDE  27  -  SEÇİMLERİN BİLDİRİMİ
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine yazı ile bildirir.

Yukarı

ETİKETLER:Fenerbahçe|Fenerbahçe Dünyası|FBD|Fenerdunyasi|Fenerbahçe Haber

BU SİTE 1024.768,32 BİT İEXPLORER 7 TARAYICISINA OPTİMİZE EDİLMİŞTİR


S TAKIM O P Av
1 Sivasspor 19 41 20
2 Trabzonspor 19 41 13
3 Galatasaray 20 37 18
4 Fenerbahçe 20 37 18
5 Beşiktaş 19 35 11


  

20 Şubat 2009 Cuma
Bayan Basketbol Euroleague Maçı
Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg
Caferağa S.S. / 19.30
Yayın: FBTV

Teknosa Erkekler Basketbol 8 Final Maçı
Fenerbahçe Ülker - Türk Telekom
İzmir Halkapınar Spor Salonu / 20.30
Yayın: NTVSpor

21 Şubat 2009 Cumartesi
Turkcell Süper Lig 21. Hafta
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Ankara 19 Mayıs Stadı / 19.00

Bayanlar Voleybol Ligi
Fenerbahçe Acıbadem - Eczacıbaşı Zentiva
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 17.00

22 Şubat 2009 Pazar
Erkek Voleybol Ligi
Halk Bank - Fenerbahçe
Selim Sırrı Tarcan / 17.30

23 Şubat 2009 Pazartesi
Bayan Basketbol Ligi
Samsun Basketbol - Fenerbahçe
Samsun Yaşar Doğu S.S. / 16.30

24 Şubat 2009 Salı
Bayanlar Voleybol Türkiye Kupası Final İlk Maçı
Fenerbahçe Acıbadem - Eczacıbaşı Zentiva
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 17.30

25 Şubat 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
Fenerbahçe Ülker - Cibona
Abdi İpekçi S.S / 20.15
Yayın: Spormax

28 Şubat Cumartesi
Turkcell Süper Lig 22. Hafta
Fenerbahçe-Sivasspor
Fenerbahçe Ş.S.S. / 19.00

Bayanlar Voleybol Ligi
İller Bankası - Fenerbahçe Acıbadem
Selim Sırrı Tarcan S.S. / 14.30

Erkekler Voleybol Ligi
Fenerbahçe - Arkasspor
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 20.00

4 Mart 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
CSKA Moskow - Fenerbahçe Ülker
Universal Sports Hall CSKA / 19.15
Yayın: Spormax

Fortis Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçı
Fenerbahçe - Sivasspor
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı / 20.00

7 Mart 2009 Cumartesi
Bayanlar Voleybol Ligi
Fenerbahçe Acıbadem - Karşıyaka DYO
Burhan Felek 50. Yıl / 13.00

8 Mart 2009 Pazar
Turkcell Süper Lig 23. Hafta
Kayserispor-Fenerbahçe
Saat 19.00 (Stat daha sonra belirlenecek)

Erkekler Voleybol Ligi
Tokat Belediyesi Plevne - Fenerbahçe
Tokat Hüseyin Akbaş / 18.00

11 Mart 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
Fenerbahçe Ülker - Montepaschi Siena
Abdi İpekçi S.S / 21.00
Yayın: Spormax

13 Mart Cuma
Turkcell Süper Lig 24. Hafta

Fenerbahçe-Kocaelispor
Fenerbahçe Ş.S.S. / 20.00


            

Fenerbahçe
Tv Resmi Sitesi İçin Buraya Tıklayınız...

 


» 55 Yıl Sonra O'nu Hatırlamak
» Bu Sene Basketbol Zamanı
» Uyanma Vakti
» Bayan Basketbolda Sezon Öncesi
» Seni Çok Özledik Mehmetçik...

SİZCE DANİEL GÜİZE FENERBAHÇE'DE NASIL?
İyi
İdeare eder
Kötü
Gelişmeli


Sayfana Anket Eklesene         fenerbahcesampiyon.jpg


KAFANIZI DAĞATIN
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi
Ezeli rekabet devam ediyor, Galatasaray Fenerbahçe derbisi başlıyor

                           
                                     
 
                           
                                     
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol