//-->    
E-Posta

FENERBAHÇE DÜNYASI

FENERBAHÇE DÜNYASI

Örnek Dernek Tüzüğü (BÖLÜM2)

Örnek Dernek Tüzüğü (BÖLÜM2)

MADDE  28  -  YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili, iki as başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter yardımcısı, bir Muhasip üye ile gerekli görünen faaliyetleri yürütecek diğer üyeleri ve Yönetim Kurulu dışında olan Komiteleri ve üyelerini belirler, Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda yerine yedek üyelerden birinci sırada bulunan yazılı olarak davet edilir. Davete tebligat tarihinden itibaren bir hafta süre içerisinde cevap vermeyen yedek üyenin yerine bir sonraki yedek üye davet edilir. İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula katılıp hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden yeniden göreve seçilemezler. Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için Derneğin hiçbir gelirini temlik edemezler.
MADDE  29  -  YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.
MADDE  30  -  YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Yönetim Kurulu en az 15 günde bir kez toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye gündeme madde ilave ettirebilir. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek Karar Defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak üyeler tarafından imzalanır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.  
MADDE  31  -  YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Yetkili İhtisas Kurullarının görüşünü alarak Derneğin çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 2. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
3. Genel Kurul kararlarını yürütmek,
4. Sosyal, sportif ve eğitsel tesislerin kurulmasına karar vermek ve tesis faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak, tesislerin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,
5. Dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tespit etmek  ve yürütme birimi görevlilerini tayin etmek,
6. Haysiyet Divanı kararlarını uygulamak,
7. Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini Genel Kurula sunmak,
8. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, Dernek içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,
9. Mevzuat ve Dernek Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile diğer evrakların muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tesis etmek,
10. Yönetmelilikleri yapmak,
11. Genel Kurul gündemini hazırlamak,
12. Her yıl Derneğin ve Kulübün kuruluşunu kutlama törenleri düzenlemek,
13. Mevzuatın ve Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
14. Üyelik başvurularını değerlendirerek üye kabulüne veya üyelikten çıkarmaya karar vermek.
MADDE  32  -  BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
Başkan, derneğin manevi şahsiyetini temsil eder, Devlet teşkilatı, kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatların ve Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
Başkanın olmadığı hallerde bu görev ve yetkiler, Başkan Vekili tarafından kullanılır.
MADDE  33  -  GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder.
Genel Sekreterin olmadığı hallerde bu görevi Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.
MADDE  34  -  MUHASİP ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ  
Muhasip üye, Bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, Derneğin mali işlerini yürütür. Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz. Mali işlerde özellikle sarf  evraklarında ve tediye fişlerinde Başkan, İdari ve Mali işlerden Sorumlu As Başkan ile birlikte imzası bulunur. Muhasip üyenin imzası olmadan hiçbir suretle ödeme yapılmaz. Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip üyeye bağlıdır ve ona karşı sorumludur.
MADDE  35  -  AS BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan, Genel Sekreter ile birlikte personel kadrosunu düzenler ve denetler. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular ve Yönetim Kurulunca uygulanan mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder.
Sosyal ilişkilerden Sorumlu As Başkan, Derneğin sosyal tesis ve faaliyetlerini yönetmelik hükümlerine göre ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yönetecek ve yürütecek olan Sosyal Komitenin Başkanı'dır. Komitenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, faaliyet ve çalışmalarını düzenler. Ayrıca Kulüp ile olan ilişkileri yürütmekle görevlidir.
Görev ve yetkilerinin sınırı ve kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.
MADDE  36  -  SOSYAL İLİŞKİLERDEN SORUMLU  ÜYE
Sosyal ilişkilerden Sorumlu As Başkan ile koordineli çalışır. Görev ve yetkilerinin sınırı ve kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.
MADDE  37  -  DEVİR TESLİM İŞLEMİ
Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kuruluna Derneğin mal varlığını ve yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve bundan görevli personelin sorumlu olduğu envanter defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir  teslim işlemi, Yönetim Kurulu seçimini takip eden yedi gün içinde yapılır. İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır. Devir -teslim işleminin günü, saati ve yeri tespit edilerek yeni Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilin sorumludur.
MADDE  38  -  DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.
MADDE  39  -  DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ile ilgili belge, kayıt ve defterleri devamlı olarak denetler, kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler.
Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını üç ayda bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir.
Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kuruluna ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suiistimalin veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu  Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.
MADDE  40  -  HAYSİYET DİVANI
Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen beş asil, üç yedek üyeden teşekkül eder.
MADDE  41  -  HAYSİYET DİVANININ ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
 Haysiyet Divanı beş üye ile toplanır, çoğunlukla karar verir. Toplantı yeter sayısı asil üyelerle sağlanamazsa, yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunur. Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet üzerine soruşturmaya başlar. Müracaatın doğrudan doğruya Haysiyet Divanına yapılması halinde şikayet Yönetim Kuruluna yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü on gün içinde Haysiyet Divanına bildirir. İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler, delilleri toplar, tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir. Haysiyet Divanı tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan, istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Haysiyet Divanınca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır. Meşru mazeretleri sebebiyle Haysiyet Divanına gelemeyenlerin ifadeleri Divanca görevlendirilecek bir Haysiyet Divanı üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir.
 Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında savunma alınmadan' da karar verilebilir. Savunma alındıktan veya yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra on beş gün içinde karar verilir. Yönetim Kurulunca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir, bir nüshası Derneğin ilan tahtasında on beş gün süreyle ilan edilir, bir nüshası da ilgilinin sicil dosyasına konulur.
Tüzüğün 12. maddesinin b ve c bentlerine göre üyelikten çıkarılacaklarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak durumu bir raporla yönetim kuruluna sunar.Yönetim Kurulu kararını buna göre verir.  
MADDE  42  -  SOSYAL FAALİYETLER KURULU
Sosyal Faaliyetler Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.
MADDE 43 - SOSYAL FAALİYETLER KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ
Sosyal işlerden sorumlu Asbaşkan ve Sosyal işlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte çalışır. Yönetim Kurulunca yapılmasına karar verilen sosyal faaliyetleri organize eder. Ayrıca tüzük ve kanunlara aykırı olmayan kendi planladıkları sosyal faaliyetlerin tüm çalışma programlarını hazırlar, Yönetim Kuruluna sunar, yapılmasını sağlar.
MADDE  44  - ŞEREF ÜYESİ
Fenerbahçe sevgisi ile temayüz etmiş ve Mevcudiyetleri ile Derneğe maddi ve manevi yönden güç kazandırabilecek kişilerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile belirlenir.
BÖLÜM-4
SOSYAL TESİSLER
MADDE  45  -  AMAÇ

Sosyal Tesisler üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacına uygun olarak düzenlenir. Sosyal Tesislerin Yönetmeliklere göre idaresi ve işletilmesi faaliyetlerinin yürütülmesinden, Yönetim Kurulu sorumludur. İdare ve işlemin şekli ve şartları yönetmelikle tespit edilir.
MADDE  46  -  YENİ VE İLAVE TESİSLER
Sosyal Tesislere yapılacak ilaveler ve yeni yapılacak diğer tesisler için Yönetim Kurulu gerekli tatbikat projeleri ve mali projeleri ile birlikte Genel Kuruldan onay almadan kararlarını uygulamaya koyamaz
MADDE  47  -  TESİS VE FAALİYETLERDEN YARARLANMA
Derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır. Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikte gösterilir. İştirak paylarının miktarı ve tahsil şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.
BÖLÜM-5
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE  48  -  BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurulda aynen veya değişerek kabul edilen bütçe bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak idari ve mali işlerden sorumlu Asbaşkan ile Muhasip üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulunun tamamı oy birliği ile karar almalıdır. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Yıllık bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu ancak bütçenin 'u kadar borçlanabilir. "Bütçe dışı harcama yapılmaz'' hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamaların 'unu aşan kısmından müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar. Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE  49  -  DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
 Derneğin gelir kaynakları,
1. Giriş aidatı ve yıllık aidat,
2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, gösteri, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3. Dernek işletmelerinden elde edilen gelirler,
4. Reklam gelirleri,
5. Bağış ve yardımlar.
MADDE  50  -  DEFTER VE KAYITLAR
  Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05.04.2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap kayıtları İle İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. 
MADDE  51  -  KULLANILMAYAN EŞYANIN SATILMASI
Kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında Derneğin menfaati olan taşınır mallar Yönetim Kurulu kararı ile satılır. 
MADDE  52  -  ANLAŞMALAR
İş bu tüzük ten doğan veya yetkili organca verilen yetkiye dayanılarak yapılan bütün sözleşme ve anlaşmaların, taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade etmesi için imza tarihinden itibaren on beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmesi zorunludur. Bu husus işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.
MADDE  53  -  TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Tüzükte değişiklik yapılması Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenebilir. Tüzükte yapılması istenen değişiklik üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3'ünün katılmasıyla değişiklikler görüşülebilir.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı, toplantıya katılma hakkına sahip olanların 1/10 ile toplanır.  Değişiklikler Genel Kurula katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir. Tüzükte yapılan değişiklik mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE  54  -  DERNEĞİN FESHİ
Derneğin feshine karar verilebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2/3'ünün Genel Kurula katılmış olması şarttır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluluğu ile alınır.
MADDE  55  -  DERNEK MALLARININ TASFİYE ŞEKLİ
Derneğin feshi veya dağılması halinde mal varlığı ve varsa banka hesaplarındaki paraları Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçer.
 Dernek mallarının tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula seçilecek bir kurul tarafından kanun hükümlerine göre yapılır.  
MADDE  56  -  TEBLİGAT USULÜ
Her türlü tebligat üyenin adresine taahhütlü olarak yapılır. Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği, Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın tebliğ edilmeyerek iadesi halinde, tebliğ konusu evrakın on beş gün içinde veya  tebligatın mahiyetine göre  ayrıca tayin edilecek süre içinde Dernek idaresinden alınması, Dernek merkezinde asılmak suretiyle ilan olunur.
İşbu ilan tebliğ hükmündedir. İlanda, tebligatın yapılamadığı ve bu ilanın tebliğ hükmünde olduğu belirtilir. Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi ihtiva eden tebligatlar iadeli – taahhütlü olarak yapılır.
MADDE  57  -  DERNEĞİN ŞUBESİ
Derneğin şubesi yoktur.
MADDE  58  -  HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 59 – DERNEK KURUCULARININ ADI, SOYADI, TABİYETLERİ, MESLEKLERİ, İKAMETGAH ADRESLERİ

1. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.

2. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.

3. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.

4. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.

5. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.

6. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.

7. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.      

MADDE 60 – DERNEK ORGANLARI OLUŞMASINA KADAR, DERNEK İŞLERİNİ YÜRÜTMEYE VE DERNEĞİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

1. .............................................. – Başkan,
2. .............................................. – Başkan Vekili,
3. .............................................. – Asbaşkan,
4. .............................................. – Asbaşkan,
5. .............................................. – Sekreter,
6. .............................................. – Sekreter Yardımcısı,
7. .............................................. – Muhasip Sosyal Üye.
 
MADDE 61 – YAZIŞMA ADRESİ
Derneğin Yazışma adresi dernek merkezi olan ...................................................................... adresidir.
 MADDE 62 – TEBLGATI ALMAYA YETKİLİLER
Derneğe yapılmak istenen tebligatlar dernek adresinde mukim Dernek Başkanı ................................................... yapılacaktır.
MADDE  63  -  YÜRÜRLÜK
İş bu tüzük, ......................................... Valiliğine müracaat sonrası İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün tetkik ve tasdik etmesinden sonra yürürlüğe girer.

Yukarı

ETİKETLER:Fenerbahçe|Fenerbahçe Dünyası|FBD|Fenerdunyasi|Fenerbahçe Haber

BU SİTE 1024.768,32 BİT İEXPLORER 7 TARAYICISINA OPTİMİZE EDİLMİŞTİR


S TAKIM O P Av
1 Sivasspor 19 41 20
2 Trabzonspor 19 41 13
3 Galatasaray 20 37 18
4 Fenerbahçe 20 37 18
5 Beşiktaş 19 35 11


  

20 Şubat 2009 Cuma
Bayan Basketbol Euroleague Maçı
Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg
Caferağa S.S. / 19.30
Yayın: FBTV

Teknosa Erkekler Basketbol 8 Final Maçı
Fenerbahçe Ülker - Türk Telekom
İzmir Halkapınar Spor Salonu / 20.30
Yayın: NTVSpor

21 Şubat 2009 Cumartesi
Turkcell Süper Lig 21. Hafta
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Ankara 19 Mayıs Stadı / 19.00

Bayanlar Voleybol Ligi
Fenerbahçe Acıbadem - Eczacıbaşı Zentiva
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 17.00

22 Şubat 2009 Pazar
Erkek Voleybol Ligi
Halk Bank - Fenerbahçe
Selim Sırrı Tarcan / 17.30

23 Şubat 2009 Pazartesi
Bayan Basketbol Ligi
Samsun Basketbol - Fenerbahçe
Samsun Yaşar Doğu S.S. / 16.30

24 Şubat 2009 Salı
Bayanlar Voleybol Türkiye Kupası Final İlk Maçı
Fenerbahçe Acıbadem - Eczacıbaşı Zentiva
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 17.30

25 Şubat 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
Fenerbahçe Ülker - Cibona
Abdi İpekçi S.S / 20.15
Yayın: Spormax

28 Şubat Cumartesi
Turkcell Süper Lig 22. Hafta
Fenerbahçe-Sivasspor
Fenerbahçe Ş.S.S. / 19.00

Bayanlar Voleybol Ligi
İller Bankası - Fenerbahçe Acıbadem
Selim Sırrı Tarcan S.S. / 14.30

Erkekler Voleybol Ligi
Fenerbahçe - Arkasspor
Burhan Felek 50. Yıl S.S. / 20.00

4 Mart 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
CSKA Moskow - Fenerbahçe Ülker
Universal Sports Hall CSKA / 19.15
Yayın: Spormax

Fortis Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçı
Fenerbahçe - Sivasspor
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı / 20.00

7 Mart 2009 Cumartesi
Bayanlar Voleybol Ligi
Fenerbahçe Acıbadem - Karşıyaka DYO
Burhan Felek 50. Yıl / 13.00

8 Mart 2009 Pazar
Turkcell Süper Lig 23. Hafta
Kayserispor-Fenerbahçe
Saat 19.00 (Stat daha sonra belirlenecek)

Erkekler Voleybol Ligi
Tokat Belediyesi Plevne - Fenerbahçe
Tokat Hüseyin Akbaş / 18.00

11 Mart 2009 Çarşamba
Erkekler Euroleague Basketbol Maçı
Fenerbahçe Ülker - Montepaschi Siena
Abdi İpekçi S.S / 21.00
Yayın: Spormax

13 Mart Cuma
Turkcell Süper Lig 24. Hafta

Fenerbahçe-Kocaelispor
Fenerbahçe Ş.S.S. / 20.00


            

Fenerbahçe
Tv Resmi Sitesi İçin Buraya Tıklayınız...

 


» 55 Yıl Sonra O'nu Hatırlamak
» Bu Sene Basketbol Zamanı
» Uyanma Vakti
» Bayan Basketbolda Sezon Öncesi
» Seni Çok Özledik Mehmetçik...

SİZCE DANİEL GÜİZE FENERBAHÇE'DE NASIL?
İyi
İdeare eder
Kötü
Gelişmeli


Sayfana Anket Eklesene         fenerbahcesampiyon.jpg


KAFANIZI DAĞATIN
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi
Ezeli rekabet devam ediyor, Galatasaray Fenerbahçe derbisi başlıyor

                           
                                     
 
                           
                                     
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol